ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ

Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΙΙΕΚ )
Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων
Δωρεάν σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής και υπάλληλος τουριστικού γραφείου.