ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΠΙΣΤΗΣ

Μεταφορές - Μετακομίσεις
Υπηρεσίες:
  • Εθνικές μεταφορές οικοσκευών – εμπορευμάτων.
  • Πλήρης συσκευασία οικοσκευής, αποσυσκευασία & επανατοποθέτηση.
  • Αποθηκεύσεις σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.
  • Ανυψώσεις.
  • Μεταστέγαση οργανισμών – εταιρειών.
  • Συσκευασία αρχείου & Επανατοποθέτηση.
  • Ασφαλιστική κάλυψη.
  • Μεταφορές έργων τέχνης.
Περιοχές που Εξυπηρετεί:
Όλη την Ελλάδα.